Stampe, fotocopie e scansioni
3 macchinari: 2 b/n e a colori, 1 b/n
 
Stampa su:
  • carta 80 grammi b/n
  • carta 100 grammi a colori
  • cartoncino 120, 140, 200, 240, 290 grammi normali
  • cartoncini perlati o metallizzati A4-A3
 
Stampa da files di diversi formati:
*.pdf, *.doc (Word), *.xls (Excel), *.ppt (Powerpoint), *.odt (Open Office), *.dwg (Autocad), vari formati d'immagine come *.jpg, *.tiff, *.bmp.